Hielprik en de Centrale Bewaarplaats van de Justitiele Informatiedienst in Almelo

𝐃𝐀𝐓𝐀 𝐇𝐈𝐄𝐋𝐏𝐑𝐈𝐊𝐒𝐂𝐑𝐄𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆

 

𝐃𝐞 𝐍𝐞𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐇𝐢𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐤 𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 (𝐍𝐇𝐒) 𝐢𝐬 𝐢𝐧 𝟏𝟗𝟕𝟒 𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐠𝐞𝐯𝐨𝐞𝐫𝐝 𝐞𝐧 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐠𝐞𝐜𝐨𝐨̈𝐫𝐝𝐢𝐧𝐞𝐞𝐫𝐝 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐡𝐞𝐭 𝐑𝐈𝐕𝐌-𝐂𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮𝐦 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐁𝐞𝐯𝐨𝐥𝐤𝐢𝐧𝐠𝐬𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐳𝐨𝐞𝐤 (𝐂𝐯𝐁).
𝐈𝐧 𝐝𝐞 𝐞𝐞𝐫𝐬𝐭𝐞 𝐰𝐞𝐞𝐤 𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐤𝐫𝐢𝐣𝐠𝐭 𝐞𝐥𝐤𝐞 𝐛𝐚𝐛𝐲 𝐢𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐞𝐧 𝐡𝐢𝐞𝐥𝐩𝐫𝐢𝐤.
𝐈𝐧 𝐍𝐞𝐝𝐞𝐫𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐝𝐞 𝐧𝐞𝐨𝐧𝐚𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐬𝐜𝐫𝐞𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐯𝐢𝐣𝐟 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐮𝐢𝐭𝐠𝐞𝐯𝐨𝐞𝐫𝐝.
𝐒𝐢𝐧𝐝𝐬 𝟏𝟗𝟗𝟒 𝐬𝐥𝐚𝐚𝐭 𝐡𝐞𝐭 𝐑𝐈𝐕𝐌 𝐛𝐥𝐨𝐞𝐝𝐦𝐨𝐧𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐬𝐠𝐞𝐛𝐨𝐫𝐞𝐧𝐞𝐧 𝐨𝐩.


𝐄𝐞𝐧 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐚𝐤𝐭𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐦𝐚𝐚𝐤𝐭 𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐞𝐞𝐧 𝐚𝐦𝐛𝐭𝐞𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐚𝐚𝐧𝐥𝐞𝐢𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐚𝐧𝐠𝐢𝐟𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐝.


𝐀𝐫𝐭𝐢𝐤𝐞𝐥 𝟐𝟒 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐕𝐍-𝐕𝐞𝐫𝐝𝐫𝐚𝐠 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐁𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐞𝐧 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐞𝐤𝐞 𝐫𝐞𝐜𝐡𝐭𝐞𝐧 𝐛𝐞𝐩𝐚𝐚𝐥𝐭, 𝐝𝐚𝐭 ‘𝐞𝐥𝐤 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐨𝐧𝐦𝐢𝐝𝐝𝐞𝐥𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐧𝐚 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐠𝐞𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐫𝐞𝐞𝐫𝐝 𝐳𝐚𝐥 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐞𝐞𝐧 𝐧𝐚𝐚𝐦 𝐳𝐚𝐥 𝐡𝐞𝐛𝐛𝐞𝐧’.


𝐃𝐞 𝐠𝐞𝐛𝐨𝐨𝐫𝐭𝐞𝐚𝐤𝐭𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐛𝐞𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝 𝐢𝐧 het 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐞𝐫𝐥𝐢𝐣𝐤𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝.
𝐄𝐞𝐧 𝐝𝐮𝐛𝐛𝐞𝐥𝐞 𝐚𝐤𝐭𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐝𝐭 𝐨𝐩𝐠𝐞𝐬𝐥𝐚𝐠𝐞𝐧 𝐛𝐢𝐣 𝐝𝐞 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐞 𝐛𝐞𝐰𝐚𝐚𝐫𝐩𝐥𝐚𝐚𝐭𝐬 𝐯𝐚𝐧 𝐝𝐞 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞̈𝐥𝐞 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐞𝐝𝐢𝐞𝐧𝐬𝐭 𝐢𝐧 𝐀𝐥𝐦𝐞𝐥𝐨 𝐞𝐧 𝐢𝐬 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐝𝐞𝐞𝐥 𝐯𝐚𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐞 𝐯𝐚𝐧 𝐉𝐮𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞 𝐞𝐧 𝐕𝐞𝐢𝐥𝐢𝐠𝐡𝐞𝐢𝐝.

Bron via AHB Jacueline

CDD Dubbele Akte Pdf
PDF – 711,0 KB 13 downloads